00353 (0)71 96 20383 office@carrickedcentre.ie

Carrick on Shannon Education Centre

 • Home
 • News
 • Dioplóma Gairmiúil i gCeannaireacht Scoile (DGCS)

Dioplóma Gairmiúil i gCeannaireacht Scoile (DGCS)

 

  • Dioplóma gairmiúil foghlama cumaisc páirtaimseartha (18 mí) é an clár, a chuirtear ar fáil i sé ionad réigiúnacha ar fud na tíre (níl teacht ar shonraí faoi na hionaid réigiúnacha go fóill)

                 Déanfar foráil ar leith do mhúinteoirí i ngaelscoileanna in OÉ Gaillimh.

 

  • Cuirfidh DES/CSL tacaíocht ar fáil i dtaobh tháillí an chláir seo.

 

  • Mar chuid den chlár beidh meascán léachtaí, seimineáir sa seomra ranga, ranganna teagaisc ar líne agus foghlaim ar an gcampas (roinnt Satharn agus scoil samhraidh)

 

Aidhmeanna agus Cuspóirí an chláir

Tá sé mar aidhm ag ábhar agus seachadadh an chláir na nithe seo a leanas a chinntiú:

 • Nascacht idir na comhpháirteanna éagsúla den chlár d’fhonn an bhearna a líonadh idir eolas iontaofa ar theoiric oideachasúil agus forbairt ar inniúlacht ghairmiúil mar cheannairí scoile - fócas ar rannpháirtithe mar fhoghlaimeoirí agus mar cheannairí sa todhchaí;

 •  Comhtháthú curaclaim a nascann spriocanna, gníomhaíochtaí foghlama, agus measúnuithe leis an réimse comhthéacsanna atá léirithe sna grúpaí cohóirt;

 • Naisc shoiléire idir ábhar modúl, obair chúrsa agus socrúchán atá pleanáilte go cúramach. Léireoidh tascanna measúnaithe agus critéar marcála é seo i ngach modúl. Beidh sé seo ina príomhpháirt chomh maith in aiseolas rannpháirteach agus i rannpháirtíocht rannpháirtithe agus cleachtóirí in athbhreithniú agus forbairt an chláir;

 • Tiomantas do straitéisí a uasmhéadaíonn foghlaim, aistriú foghlama, agus foirmiú féiniúlachta ceannaireachta. Áiríonn siad seo úsáid a bhaint as cohóirt, oideolaíochtaí teagaisc mac léinn-lárnach, tacaíocht teagascóra agus meantóra agus straitéisí foghlama fadhb-bhunaithe, cosúil le cásmhodhanna, taighde feidhmeach, agus tionscadail, a nascann teoiric agus cleachtas agus a thacaíonn le machnamh i agus trí chomhthéacsanna scoile.

Na Riachtanais Iontrála

 • Riachtanais Iontrála Acadúla: NFQ 8 agus Cáilíocht in Oideachas Múinteoirí

 • Stádas Clárúcháin: Tá clárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta riachtanach

 • Post agus Taithí: Taithí 5 bliana ar a laghad i Scoil nó áit chomhionann

 • Macasamhlú Scoile: Bunscoileanna – Iar-bhunscoileanna – Gaelscoileanna atá maoinithe go poiblí

Sceideal

Seimeastar a hAon: Meán Fómhair – Nollaig 2017

 

  • Modúl 1: Foghlaim agus Teagasc a threorú i gcomhthéacs na hÉireann

 

  • Modúl 2: Fás agus Forbairt Ghairmiúil

 

Seimeastar a Dó: Eanáir – Bealtaine 2018

 

  • Modúl 3: Forbairt Scoileanna a Threorú: Breathnú ar ár scoileanna

 

  • Modúl 4: Meantóireacht agus Oiliúint

 

Seimeastar a Trí: Meán Fómhair – Nollaig 2018

 

  • Modúl 5: Forbairt Scoileanna a Threorú: Athrú Leanúnachais agus Acmhainn a Fhorbairt

 

  • Modúl 6: Neartú Cumas Cultúir agus Foirne

 

CPD Calendar

CPD Calendar

View our range of Teacher CPD courses

 • 100% payment security
 • Paypal
 • | | Credit Cards

Contact the Centre

Marymount, Carrick-on-Shannon
Co. Leitrim, Rep. of Ireland

Carrick Education Centre

Login / Registration

Information
All users are required to register and login in order to book courses. Is gá logáil isteach agus clárú chun cúrsa a chur in áirithe